Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Obchodní právo

Odvětví soukromého práva, jež upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

Obchodní právo je odvětvím soukromého práva. Upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikáním. Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty nebo některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem (např. úprava obchodního rejstříku).

Advokátní kancelář Mgr. Iva Říhová poskytuje tyto služby:

 • zkrácené rozkazní řízení v obchodněprávních věcech
 • návrh na zahájení řízení, žaloba, řádné a mimořádné opravné prostředky (odpor, námitka, odvolání, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku)
 • sepsání, kontrola a revize obchodněprávních smluv
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zmaření smlouvy, započtení pohledávek, odstoupení od smlouvy, odstupné)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, statutární orgány, společníci, právní forma, atd.) včetně zajištění sepsání zakladatelských listin a jejich změn notářem, převod podniku a nájem podniku
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem a v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zvýšení/snížení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • právo směnečné a šekové, cenné papíry
 • nekalá soutěž (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži)