Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Občanské právo

Patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vyčleňovat jako samostatná právní odvětví

Občanské právo hmotné, zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Za samostatné právní odvětví je u nás považováno například rodinné právo, pracovní právo a obchodní právo.

Advokátní kancelář Mgr. Iva Říhová poskytuje tyto služby:

Občanské právo hmotné

 • sepsání, kontrola a revize smluv (kupní smlouva, darovací, nájemní, smlouva o půjčce, smlouva o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů (smírem i soudní cestou)
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • věcná břemena (věcná práva k věci cizí)
 • zástavní a zadržovací právo
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • právní služby v dědických věcech
 • odpovědnost za škodu a problematika bezdůvodného obohacení
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele
 • ochrana osobnosti
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepsání stanov
 • věcná břemena a zástavní práva včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a řešení sporů z nich vyplývajících

 

Občanské právo procesní

 • zkrácené rozkazní řízení (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz, evropský platební rozkaz, odpor a námitka)
 • problematika veřejných dražeb
 • návrh na zahájení řízení, žaloba, řádné i mimořádné opravné prostředky
 • ústavní stížnost
 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zastupování v řízení vedeném katastrálním úřadem