Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Odstoupení od smlouvy o dílo dle nového občanského zákoníku

 

A. Podstatné porušení smlouvy

 

Podstatným porušením smlouvy je situace, kdy je pro jednu smluvní stranu znehodnocen celý smluvní vztah. Kdyby poškozená smluvní strana byla tušila, že k takovému porušení smlouvy dojde, vůbec by smlouvu neuzavírala (a tato skutečnost je druhé smluvní straně známá nebo by být měla). V případě smlouvy o dílo může jít například o situaci, kdy si zákazník nechává ušít svatební oblek na míru. Švadleně je jasné, k čemu oblek potřebuje, přesto ho nezvládne dokončit do termínu svatby. Oblek dodaný až po svatbě pro zákazníka nemá význam, má tedy právo odstoupit od smlouvy. 

 

Stejně tak by zákazník mohl odstoupit od smlouvy v případě, že by dílo nebylo dodané v ujednaném množství, ve sjednané jakosti či provedení, bez nutných dokladů, a nemohlo by tak sloužit účelu, ke kterému bylo zamýšleno. Odstoupení od smlouvy však není jediné řešení. Zákazník by mohl stejně tak požadovat dodání nového dílabez vady (popřípadě dodání jen chybějící části), opravu, nebo slevu z ceny. (Výjimkou by byl pouze případ, kdy by předmět díla nebylo vzhledem k jeho povaze možné vrátit nebo předat zhotoviteli.) 

 

B. Oznámit vadu při převzetí 

 

Všechna uvedená řešení jsou nicméně možná jen v případě, že si objednatel vady všimne včas, ideálně v okamžiku převzetí díla, a oznámí ji zhotoviteli. Neoznámí-li objednatel vadu při přebírání díla, měl by to udělat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při vynaložení dostatečné péče zjistit, nejpozději však do dvou let ode dne předání díla. (Výjimkou může být situace, kdy je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. V praxi však prokazování této situace může být velmi obtížné.) Okamžik přebírání díla je tedy velmi podstatný a je vhodné mu věnovat pozornost. 

 

C. Malé vady - nepodstatné porušení smlouvy

 

Vykazuje-li zhotovené dílo pouze malé vady, nemá objednatel právo odstoupit od smlouvy, může pouze požadovat slevu nebo odstranění vady. Malé vady jsou takové, které nebrání používat dílo za zamýšleným účelem. Vymezení účelu, k němuž má dílo být používáno, je tedy velmi důležité a vyplatí se účel ve smlouvě definovat co nejpodrobněji, stejně jako zamýšlenou výslednou podobu díla. Má-li dílo například plnit kromě své primární funkce i funkci estetickou, je vhodné ve smlouvě zmínit i tu.

 

D. Jak se vyhnout nedorozuměním

 

Rozlišení malých a velkých vad a určení účelu, jemuž má dílo sloužit, nemusí vždy být zřejmé. Proto se vyplatí tyto termíny vymezit ve smlouvě o dílo co nejpřesněji ve vztahu ke konkrétnímu dílu, o které se jedná. Stejně tak si mohou smluvní strany přesně vymezit dobu, po kterou je možné vady reklamovat, a způsob, jakým budou odstraněny. Jak již bylo uvedeno, vyplatí se ve smlouvě podrobně definovat také účel, jemuž má dílo sloužit, a s ním požadované vlastnosti díla.