Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Změny v novém občanském zákoníku od 28.02.2017

 

Po třech letech, kdy v roce 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník - NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.), byl přijat zákon č. 460/2016 Sb., kterým se tento rozsáhlý právní předpis mění. Tato novela nabývá účinnosti dne 28. 02. 2017 s tím, že některá její ustanovení nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. My Vám přinášíme výčet podstatných změn, které tato novela přináší:

 

A.       SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY

 

Problematické ustanovení § 441 odst. 2 přinášelo problémy jak při užití v praxi, tak při jeho výkladu. Znění druhé části odstavce totiž zakládalo podmínku, která v praxi znamenala, že bylo-li např. pro právní jednání potřeba notářského zápisu, tedy veřejné listiny, bylo potřeba také plné moci ve stejné formě, tedy ve formě notářského zápisu. Novela nám proto na konec tohoto odstavce doplňuje větu: „Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“

 

B.       NÁJEM BYTU

 

V této oblasti nám tato novela přináší změnu ve výši jistoty, kterou si mohou pronajímatel a nájemce sjednat. Nově je výše této jistiny snížena ze šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného. Další změnou je nové ustanovení § 2301, které nám řeší nájem bytu zvláštního určení po smrti nájemce a vyklizení bytu členy domácnosti/dědici, dále upravuje také přechod nájmu za určitých podmínek.

 

C.       SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

 

Ustanovení § 709 nám upravuje společné jmění manželů. Nově je k odst. 3 připojena věta: „Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“ Nově je tedy přesně stanoveno, že druhý manžel má oprávnění pouze k majetkové hodnotě podílu manžela v obchodní společnosti/družstvu, který je součástí společného jmění manželů, avšak nezakládá jeho účast ve společnosti.

 

D.       POSUZOVÁNÍ LINIOVÝCH STAVEB

 

Dle nového znění § 509 jsou liniové stavby posuzovány jako součást pozemku. Nutno zmínit, že dosud se hovořilo o inženýrských sítí.

 

E.       PŘEDKUPNÍ PRÁVO

 

Nově je opět zavedeno předkupní právo, a to dle nového znění § 1124 odst. 1. Nové znění tohoto odstavce nám říká, že: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti po-dílů.“

 

Toto ustanovení je účinné od 1. 1. 2018.